:: Aktualności

:: Oferta na sezon 2015/16

:: Regulamin

:: Moje Konto

:: Puchar

:: Liga Typerów

:: Kary

:: Boiska

:: Informacje o ALSP

:: Linki i filmy

:: Archiwum

:: Forum Ligowe:: I Liga ::

:: Drużyny

:: Tabela

:: Terminarz & Wyniki


:: Galerie

:: Felietony

:: Wywiady

:: Rankingi


:: Tapety

:: Filmiki

:: Pliki


Strona główna Dodaj do ulubionych...


..:: Regulamin ALSP ::..

I. WSTĘP

 1. Organizatorem Akademickiej Ligi Szóstek Piłkarskich (zwaną dalej ALSP) jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Yelonki.

 2. W Akademickiej Lidze Szóstek Piłkarskich grają amatorskie drużyny składające się z młodzieży akademickiej, uczniów oraz absolwentów.

 3. Celem Akademickiej Ligi Szóstek Piłkarskich jest popularyzacja, rozwijanie i propagowanie amatorskiej piłki nożnej.

 4. Oficjalna strona internetowa Akademickiej Ligi Szóstek Piłkarskich to www.alsp.waw.pl

 5. Oficjalny adres email to zarzad[@]alsp.waw.pl

II. ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK

 1. Drużyna zgłasza się poprzez wpłacenie wpisowego za jedną rundę rozgrywek - wysokość wpisowego ustala Zarząd.

 2. Wpisowe za jesienną rundę rozgrywek w sezonie 2011/2012 jest podane na stronie ALSP w dziale Aktualności.

 3. Wpisowe za rundę rozgrywek należy wpłacać w terminie wyznaczonym przez Zarząd ALSP. Brak wpłaty w tym terminie skutkuje niedopuszczeniem drużyny do rozgrywek.

 4. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek ALSP wymaga wypełnienia karty drużyny i przekazania jej Zarządowi w sposób określony przez Zarząd

 5. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry.

 6. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:

 • nazwę drużyny

 • imiona i nazwiska zawodników

 • imię i nazwisko kapitana drużyny

 • kontakt telefoniczny

 • adres email

 1. Drużyny grające pierwszy sezon w ALSP podlegają szczególnym obostrzeniom. W wypadkach nie przestrzegania regulaminu ALSP przez drużynę bądź poszczególnych zawodników, Zarząd ALSP ma prawo do usunięcia zespołu bądź zawodników z rozgrywek bez stosowania innych kar przewidzianych w regulaminie ALSP.

 2. Drużyna składa się maksymalnie z 22 zawodników.

 3. W meczach ALSP mogą brać udział tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek zgodnie z regulaminem rozgrywek ALSP.

 4. Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny.

 5. Nowi zawodnicy mogą być zgłaszani w trakcie rozgrywek, jednak nie później niż do 5 kolejki drugiej rundy - wg kalendarza rozgrywek. Zgłoszeń można dokonywać na cotygodniowym zebraniu lub poprzez email. Zawodnik może grać w następnej kolejce (najbliższy weekend) jedynie pod warunkiem dokonania zgłoszenia do wtorku włącznie. Zawodnicy zgłoszeni po tym terminie nie będą mogli wystąpić w najbliższy weekend.

 6. Zawodnik w trakcie sezonu może tylko jeden raz zmienić drużynę, jednak nie później niż do 5 kolejki rundy wiosennej - w/g kalendarza rozgrywek.

 7. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach ALSP zobowiązani są poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia.

 8. Każdy zawodnik/drużyna odpowiedzialny jest za własne ubezpieczenie NW, OC i gra na własną odpowiedzialność.

III. ORGANIZACJA ROZGRYWEK

 1. Za organizację rozgrywek ALSP odpowiedzialny jest Zarząd ALSP.

 2. Oficjalnym źródłem informacji o rozgrywkach i decyzjach Zarządu jest strona internetowa ALSP, emaile i smsy rozsyłane przez Zarząd na adresy i numery kontaktowe podane w kartach zgłoszeniowych drużyn.

 3. Terminarz rozgrywek ustalany jest przez Zarząd. Zarząd zastrzega sobie prawo do zmian w terminarzu w trakcie rozgrywek.

 4. Dokładne terminy są dostępne w stałym terminarzu i będą ogłoszone przez rozpoczęciem rozgrywek.

 5. Przełożenie meczu z uwagi na warunki atmosferyczne warunkowo może odbyć się w dniu meczu. Muszą zgodzić się na to obie drużyny będące w składzie co najmniej 5-osobowym [przez cały czas trwania spotkania].  Ostateczną decyzję podejmuje sędzia. Musi on opisać w protokole meczowym jaki był dokładny powód przełożenia spotkania. Jeśli tylko jedna drużyn chce przełożyć spotkanie to mecz musi się odbyć. Przełożony w ten sposób mecz musi odbyć się w najbliższym możliwym terminie.

 6. Wszystkie zaległe mecze z rundy jesiennej muszą zostać rozegrane niezwłocznie  po zakończeniu rundy jesiennej do daty wyznaczonej przez Zarząd.

 7. Wszystkie zaległe mecze z rundy wiosennej muszą zostać rozegrane przed dwoma ostatnimi kolejkami sezonu. W przypadku nie rozegrania meczu do tego  terminu przyznany zostaje obustronny walkower.

 8. Drużyny mogą rozegrać mecz awansem jedynie w przypadku wyjątkowej sytuacji i za zgodą Zarządu.

 9. Wszystkie wyniki z rundy drużyny wykluczonej z rozgrywek zostają anulowane, jeśli rozegra ona mniej niż 50% meczy w rundzie, a jeżeli rozegra ich więcej - wyniki zostaną utrzymane, zaś w meczach nierozegranych - zostaną przyznane walkowery dla drużyn przeciwnych. Drużyna, która została wykluczona, sklasyfikowana zostaje na ostatnim miejscu i od nowego sezonu może ubiegać się o udział w najniższej klasie rozgrywek.

 10. Wszelkie protesty muszą być składane do Zarządu w formie pisemnej (osobiście lub emailem) najpóźniej w ciągu 3 dni od daty meczu/zdarzenia.

 11. Na rozpatrzenie protestu i wydanie decyzji Zarząd ma maksymalnie 14 dni.

 12. W wyjątkowych sytuacjach zespół ma prawo odwołać się (za zgodą Zarządu) do Walnego Zgromadzenia Kapitanów - całej ligi lub zainteresowanej ligi (decyduje Zarząd). Głosowany wniosek, żeby mógł być przyjęty wymaga uzyskania 50% + 1 głosów za, w przeciwnym przypadku zostaje on odrzucony. Głosowanie jest ważne tylko i wyłącznie jeśli występuje kworum (50% obecnych kapitanów + 1). O sposobie głosowanie decyduje Zarząd.

IV. MECZ I BOISKO

 1. Boisko ma wymiary 70 x 40 metrów.

 2. Bramki mają wysokość 2 metrów i szerokość 5 metrów. Niewielkie odstępstwa od tych wymiarów są dopuszczalne.

 3. Drużyna ma obowiązek posiadać jednolite koszulki z numerami na plecach - w wypadku braku numeru na koszulce danego zawodnika, sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry.

 4. Obowiązuje całkowity zakaz gry w jakichkolwiek korkach z "wkrętami" oraz lankach. Dopuszczone są jedynie korki "turfy/zwirowki", bądź inne obuwie sportowe na płaskiej podeszwie. Kapitan może w dowolnym momencie meczu (lecz przed jego zakończeniem) zgłosić sędziemu prośbę o sprawdzenie obuwia zawodnikowi bądź zawodnikom drużyny przeciwnej. Zawodnik grający we "wkrętach" lub lankach zostaje ukarany przez sędziego żółtą kartką i karą 3 minut. Ponownie może wejść na boisko po zmianie obuwia na regulaminowe.

 5. Drużyna rozpoczyna mecz w 7 osobowym składzie z wyróżnionym bramkarzem (bramkarz + sześciu zawodników w polu).

 6. Prawo wyboru koszulek przysługuje gospodarzowi spotkania, ale tylko w przypadku gdy posiada on wszystkie jednakowe koszulki z numerami na plecach. W sytuacji, gdy stroje obu zespołów mają podobne barwy sędzia nakazuje zmianę koszulek drużynie gości na inne dowolne.

 7. Gospodarz spotkania jest zobowiązany do zapewnienia piłki do rozgrywania meczu. Piłka powinna być oznaczona symbolem FIFA Inspected lub FIFA Approved i byc w stanie co najmniej dobrym. Jeśrli obie drużyny posiadają piłki FIFA Inspected lub FIFA Approved prawo wyboru piłki ma gospodarz spotkania. W wypadku wątpliwośrci do stanu piłki, decyzje o wyborze piłki do meczu podejmuje sędzia

 8. Drużyna może rozpocząć mecz w minimalnej ilości 5 zawodników [ilość minimalna przez cały czas trwania spotkania]. W przypadku mniejszej ilości graczy sędzia ma obowiązek przyznać walkower drużynie przeciwnej, jeśli rywal nie stawi się na boisku w składzie co najmniej 5 osobowym w terminie wyznaczonego spotkania ustalonej na zebraniu.

 9. Ilość zmian jest nieograniczona. Dopuszcza się zmiany powrotne. Zmiany mogą być dokonywane jedynie podczas przerwy w grze - w strefie środkowej boiska i tylko przez drużynę posiadającą piłkę ( rzut z autu, rzut rożny) lub po wyraźnej zgodzie udzielonej przez sędziego spotkania. W przypadku naruszenia tego przepisu gry sędzia ma prawo zastosować odpowiednią karę - "Kary w grze".

 10. Kapitan musi być wyróżniony opaską kapitańską. Nie ma obowiązku przekazywania opaski innemu graczowi na czas zejścia kapitana "na zmianę" jeśli znajduje się on w bezpośredniej bliskości boiska.

 11. Do rozmowy z arbitrem upoważniony jest jedynie kapitan.

 12. Wszystkie zespoły, zarówno w meczach ligowych jak i pucharowych, są odpowiedzialne za osoby im towarzyszące. W przypadku rażącego zachowania się osób towarzyszących, Zarząd może zweryfikować wynik meczu, ukarać drużynę finansowo a nawet wykluczyć ją z rozgrywek ALSP

 13. Sędzia ma prawo nie dopuścić do gry zawodnika pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 14. W celu ewentualnego sprawdzenia tożsamości każdy zawodnik powinien posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument poświadczający tożsamość. W przypadku braku takiego dokumentu sędzia może nie dopuścić zawodnika do gry.

 15. Mecz trwa 2x25 min z przerwa 5 minutową.

 16. Spotkanie musi rozpocząć się punktulanie o wyznaczonej godzinie, bez czekania na zebranie się zawodników w pełnym składzie.

V. PRZEPISY GRY

 1. W grze obowiązują przepisy FIFA z poprawkami zamieszczonymi w niniejszym regulaminie, a w szczególności:

 • nie obowiązuje przepis o spalonym

 • w trakcie wykonywania rzutu wolnego mur drużyny przeciwnej musi być oddalony o 7 metrów od piłki

   

VI. KARY W GRZE

 1. Wymiar kary zależny jest od uznania sędziego i przepisów obowiązujących w ALSP.

 2. Kara obowiązuje przez cały okres jej trwania (po zdobyciu bramki przez drużynę nie ukaraną, kara obowiązuje do końca czasu trwania)

 3. Obowiązują kary: 3 min i wykluczenie z gry.

 4. Kara 3 min oznacza jednocześnie żółtą kartkę. Dwie kary po 3 min oznacza drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną.

 5. Tylko sędzia  może zezwolić na wejście zawodnika po upływie czasu kary.

 6. Trzy żółte kartki w meczach powodujš automatycznie odsunięcie zawodnika od 1 meczu, 6 żółtych kartek - 2 kolejne mecze absencji, 9 żółtych kartek - 3 kolejne mecze.

 7. Czerwona karta powoduje automatyczne odsunięcie zawodnika od udziału w co najmniej jednym (następnym) spotkaniu. Każda czerwona kartka jest rozpatrywana indywidualnie przez Zarząd, który w zależności od okoliczności zastosować karę odsunięcia od więcej niż 1 meczu aż do całkowitej dyskwalifikacji zawodnika.

 8. W przypadku czynnego znieważenia sędziego (uderzenie, oplucie itp.), sędzia natychmiast kończy mecz. Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower  przeciwko drużynie, której zawodnik zawinił.

 9. Przewinienia karane minutami (wymiar kary w zależności od siły faulu, agresywności):

 

Kara 3 minutowa

 • opóźnienie wznowienia gry

 • niezachowanie wymaganej odległości od piłki podczas wykonywania rzutu wolnego (uwaga! rzut wolny wykonywany jest na gwizdek tylko wtedy jeśli wykonawca rzutu wolnego poprosi sędziego by odsunął mur od piłki)

 • wchodzenie bez zgody sędziego na boisko

 • źle dokonana zmiana zawodników

 • gra w nieregulaminowym obuwiu

 • nie sportowe zachowanie

 • słowne lub czynne okazywania niezadowolenie z decyzji sędziego

 • zagranie ręka, które nie umożliwiło zdobycia bramki

 • nie sportowe zachowanie

 • faule i inne przewinienia nie kwalifikujące się na czerwoną kartkę

 

Wykluczenie z gry (czerwona kartka)

 • rażący faul (np. brutalny wślizg od tyłu na nogi zawodnika, wślizg wyprostowanymi nogami w nogi przeciwnika)

 • zagranie ręką uniemożliwiające zdobycie bramki przez drużynę przeciwna bramki lub pozbawienie realnej szansy jej zdobycia

 • złapanie za koszulkę/faul powodujący pozbawienie przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki realnej szansy zdobycia gola (np. złapanie za koszulkę zawodnika będącego w sytuacji sam na sam z bramkarzem)

 • użycie bardzo obraźliwego, wulgarnego języka w stosunku do przeciwnika/sędziego

 • bardzo agresywne zachowanie zawodnika

 • uderzenie/plucie na przeciwnika

VII. KARY ORGANIZACYJNE

 1. Walkower (v.o.) - to kara w wysokości 100 zł oraz odebranie zespołowi 1 punktu. Trzeci walkower oddany w sezonie jest równoznaczny z wykluczeniem drużyny z rozgrywek. "Walkower - v.o." to brak wymaganej regulaminem ilości (czterech) zawodników do rozpoczęcia spotkania po upływie 10 minut od daty i godziny meczu wyznaczonej na zebraniu.

 2. Walkower techniczny (v.o.t.)

  •  pierwsze dwa walkowery techniczne w sezonie bez konsekwencji,

  •  trzeci - odebranie zespołowi 1 pkt.

  •  czwarty walkower techniczny oddany w sezonie jest równoznaczny z wykluczeniem drużyny z rozgrywek.

  •  Każdy walkower techniczny oddany w ostatnich dwóch kolejkach rozgrywek równoznaczny jest z odebraniem zespołowi 1 punktu i karą finansową w wysokości 100 zł.

"Walkower techniczny - v.o.t." przyznaje się wtedy, gdy w trakcie meczu w drużynie przeciwnej w skutek kontuzji, kar lub innych zdarzeń na boisku będzie przebywać mniej niż pięciu graczy.

 1. Kara dla sędziego za opuszczenie meczu wynosi 50 zł, o ile nie zostanie przedstawione zwolnienie lekarskie - najpóźniej zebraniu w ciągu 10 dni od daty meczu. Kara dla drużyny wyznaczonej do sędziowania to 50 zł oraz odebranie 2 punktów.

 2. Kara dla drużyny za brak jednolitych koszulkach i/lub numerów na koszulkach w pierwszym meczu - 20 zł, w drugim, trzecim i czwartym - 30 zł. Każdy następny - 50 zł. O niejednolitym kolorze koszulek i/lub braku numerów na koszulkach informuje sędzia w protokole meczu. Brak opaski kapitańskiej - 10 zł

 3. Zabrania się sędziom wpisywania do protokołu meczu, który faktycznie nie odbył się. Czynność taka skutkuje karą dla sędziego w wysokości 50 zł a dla każdej z drużyn karš w wysokości 100 złotych oraz obustronnym walkowerem (0:5) ze skutkami wynikającymi z niniejszego regulaminu.

 4. Udział w meczu nieuprawnionego do gry zawodnika skutkuje automatycznie przyznaniem walkowera dla drużyny przeciwnej (konsekwencje regulaminowe takie jak w przypadku walkowera technicznego). Dodatkowo kara finansowa 50PLN.

 5. Udział w meczu zawodnika wpisanego pod innym nazwiskiem [niezaleznie z jakiego powodu] skutkuje automatycznie przyznaniem walkowera dla drużyny przeciwnej (konsekwencje regulaminowe takie jak w przypadku walkowera technicznego). Dodatkowo kara finansowa 50PLN.

 6. Od przyznanego walkowera przysługuje odwołanie w terminie nieprzekraczającym datę najblizszego spotkania. Obowiązek uczestnictwa w spotkaniu ma osoba której tożsamośc został poddana w watliwość. Jeżeli brak jest już takiego terminu - okres końca rundy, sezonu - to w ciągu 3 dni od daty spotkania w formie pisemnej. Po tym terminie odwołania nie beda rozpatrywane. Obowiązek na udowodnienie tożsamości spoczywa na drużynie/kapitanie zespołu ukaranego walkowerem. Jedyną skuteczna forma jest zdjęcie wykonane bezpośrednio po meczu w towarzystwie sędziego spotkania i kapitana drużyny przeciwnej.

 7. Udział w meczu nieuprawnionego zawodnika (wskutek kar bądź braku zgłoszenia do rozgrywek) skutkuje odsunięciem zawodnika od następnych trzech meczów. W indywidualnych wypadkach Zarząd może zwiększyć karę.

 8. Niesportowe zachowanie w stosunku do sędziego lub zawodnika bądź kibiców drużyny przeciwnej skutkuje ukaraniem zawodnika karą w wysokości co najmniej 50 zł i odsunięciem od gry w co najmniej jednym spotkaniu aż do wykluczenia z rozgrywek włącznie.

 9. Drużyna jest odpowiedzialna za zachowanie swoich kibiców. Wobec wszystkich zachowań kibiców niezgodnych z regulaminem ALSP stosowane są takie same kary wobec drużyny, której kibicujš jak w przypadku zawodników danej drużyny

 10. Na terenie wokół boiska/szkoły zabrania się spożywania alkoholu  zarówno przez zawodników jak i kibiców. Niezastosowanie się do tego przepisu skutkuje karą dla drużyny. Pierwszy raz - 200 zł, drugi - 200 zł oraz odebranie 3 punktów. Przy trzecim takim przypadku zespół zostaje wykluczony z rozgrywek. W szczególnym wypadku drużyna może zostać wykluczona bez zastosowania powyższej procedury

 11. Wszystkie drużyny zobowiązane są do zachowania czystości i porządku na terenie obiektu, na którym rozgrywane są mecze. Nie przestrzeganie tego punktu skutkuje karą w wysokości co najmniej 80 zł.

 12. Za spowodowanie szkód materialnych na terenie obiektu, na którym rozgrywane są mecze drużyna odpowiada materialnie do wysokości powstałej szkody w/g wskazania właściciela obiektu. Dodatkowo na zespół jest nałożona kara w wysokości od 150 do 500 zł.

 13. Za lżenie, obrażanie zawodników drużyny przeciwnej oraz sędziego (oprócz kar opisanych w dziale "Kary w grze") Zarząd może ukarać zawodnika bądź drużynę dodatkową karą finansową w wysokości 50 zł.

 14. Oprócz wyżej wymienionych kar Zarząd może stosować jednorazowo karę upomnienia, jeśli uzna za stosowne, że nadzwyczajne złagodzenie kary jest możliwe i uzasadnione

 15. W szczególnych przypadkach, także nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, Zarząd ma prawo stosować odpowiednie kary (włącznie z dyskwalifikacją zawodnika lub drużyny).

 16. W sytuacjach, gdy kary indywidualne bądź drużynowe przyznane za wykroczenia z pkt. VII.9 powtarzają się - Zarząd ma prawo wykluczyć drużynę z rozgrywek.

 17. Wszystkie kary płatne są najpóźniej w ciągu 14 dni od ogłoszenia ich przez Zarząd na stronie internetowej lub w wyznaczonym przez Zarząd terminie. Brak wpłaty całości kary we wskazanym terminie oznacza odebranie zespołowi 3 punktów. Jeśli kara indywidualna nie zostanie opłacona w terminie 14 dni to do kwota kary zwiększa się o 50%, a zawodnik jest dodatkowo zawieszony do momentu zapłaty kary. Brak wpłaty całości kary dla drużyny w ciągu 21 dni od od ogłoszenia ich przez Zarząd lub od wyznaczonego przez Zarząd na stronie internetowej oznacza wykluczenie drużyny/zawodnika z rozgrywek. W wyjątkowych przypadkach Zarząd ALSP może wyznaczyć krótszy termin uregulowania kary.

 18. W przypadku każdego wykluczenia z rozgrywek kwota wpisowego ulega przepadkowi.

 19. Jeżeli termin kary wypada po terminie zakończenia rozgrywek to odebranie  zespołowi 3 punktów następuje w nowym sezonie. Pozostałe ustalenia co do czasu płatności są zgodne z pkt 15. Wszystkie kary przenoszą się na następny sezon rozgrywek.

 20. Zarząd ALSP w każdej chwili podczas trwania rozgrywek, jak i przed ich rozpoczęciem moze nie dopuścić druzyny do uczestnictwa w rozgrywkach ze względu na nieodpowiednie zachowanie lub bez podania przyczyny.

VIII. SĘDZIOWANIE

 1. Obsadę sędziowską na najbliższe weekendowe mecze wyznacza Zarząd lub kierownik sędziów ALSP najpóźniej w czwartek.

 2. W wypadku wyjątkowej sytuacji braku sędziów "zawodowych" Zarząd ma prawo wyznaczyć do sędziowania inne osoby lub drużynę grającą wcześniejszy lub późniejszy mecz.

 3. W sytuacji, gdy na boisko nie dotrze wyznaczony arbiter, mecz może się odbyć z udziałem innego sędziego lub bez ,jeśli zgodzą się na to przed meczem obie drużyny.

 4. Sędzia zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia i podpisania protokołu meczowego, a następnie przekazania go do Zarządu w sposób ustalony z Zarządem.

 5. Sędzia zobowiązany jest do wpisywania do protokołu wszystkich nieprawidłowości i sytuacji, w których drużyny naruszają regulamin ALSP.

 6. Sędzia meczu obowiązany jest sprawdzić dowody tożsamości na żądanie kapitana którejkolwiek z grających drużyn - sprawdzenie takie może być dokonane zarówno przed, w przerwie jak i bezpośrednio po zakończeniu spotkania, jednak nie później niż do momentu rozpoczęcia następnego meczu.

 7. Sędzia zobowiązany jest do sprawdzenia przed meczem obuwia wszystkich zawodników. Jeśli w trakcie meczu na boisko dotrą nowi gracze zobowiązany jest sprawdzić obuwie przed rozpoczęciem drugiej połowy. Patrz -> pkt. IV.6

 8. Sędzia ma obowiązek przesłania wyników spotkań w sposób ustalony z Zarządem niezwłocznie po końcu zawodów, które prowadził.

 9. Oceny, które wystawiają kapitanowie sędziom po meczu mogą mieć wpływ na obsadę sędziowską najbliższych meczów.

 10. W przypadku wystawienia sędziemu oceny 1 (jeden) drużyna zobowiązana jest w ciągu 3 dni od daty meczu przesłać za pośrednictwem maila lub dostarczyć w formie pisemnej na zebraniu uzasadnienie wystawienia takiej oceny.

IX. PUNKTACJA

 1. Wprowadza się następującą punktację: 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis, 0 punktów za przegraną oraz minus 1 punkt w przypadku walkowera

 2. Walkower oznacza przyznanie wyniku 0:5.

 3. Walkower techniczny oznacza przyznanie wyniku 0:5, chyba, że wynik meczu w momencie przerwania spotkania był bardziej korzystny dla drużyny wygrywającej. W tym wypadku zostaje zachowany wynik z chwili przerwania spotkania.

 4. O miejscu drużyny w tabeli końcowej decydują w kolejności:

 • liczba zdobytych punktów

 • różnica między bramkami strzelonymi a straconymi

 • liczba strzelonych bramek

 • dodatkowe spotkanie

 1. O miejscu drużyny w tabeli w trakcie sezonu decydują w kolejności:

 • liczba zdobytych punktów

 • różnica między bramkami strzelonymi a straconymi

 • liczba strzelonych bramek

 1. Pierwszą ligę opuszczają 2 ostatnie zespoły, a awansują 2 najlepsze z drugiej ligi. Drugą ligę opuszczają 2 ostatnie w przypadku, gdy jest duża liczba nowych chętnych drużyn będą musiały rozegrać mecze barażowe o udział w IV lidze, chyba, że Zarząd wyznaczy inny sposób kwalifikacji do IV ligi.

 2. W sytuacji, gdy liga będzie liczyła od początku rozgrywek mniej niż 12 zespołów Zarząd może ustalić inną ilość drużyn, które opuszczą po sezonie daną ligę. Decyzję w tej kwestii Zarząd podejmuje najpóźniej do 5 kolejki rundy jesiennej.

 3. W przypadku gdy drużyna grająca w poprzednim sezonie w pierwszej lub drugiej lidze nie zgłasza się do rozgrywek lub nie zapłaci w terminie wpisowego, w jej miejsce wchodzi drużyna, która w poprzednich rozgrywkach zajęła najwyższe nie premiowane awansem miejsce (odpowiednio w drugiej, trzeciej lub czwartej lidze).

 4. Pierwsza, druga, trzecia liga liczą maksymalnie po 12 drużyn. Czwarta liga liczy najwyżej 14 drużyn.

 5. Wycofanie się lub dyskwalifikacja drużyny w trakcie rozgrywek oznacza, że w następnym sezonie ma prawo ubiegać się ona o prawo gry w najniższej klasie rozgrywek.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zarząd zastrzega, że w sytuacjach nietypowych bądź nieuwzględnionych w regulaminie zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji zaistniałego zdarzenia, włącznie ze zmianą regulaminu ALSP.

 2. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie Zarząd.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje również w rozgrywkach o Puchar ALSP i w Lidze Wakacyjnej ALSP, chyba, że Zarząd postanowi inaczej.

 4. Aktualna wersja regulaminu zawsze dostępna w Zarządzie ALSP.


 :: 2016-06-19 niedziela

:: 2016-06-12 niedziela

:: 2016-06-05 niedziela

:: 2016-05-22 niedziela


Zarejestruj się...
Zapomniałem hasła...
Patron honorowy